Regulamin kursu „Błyskotliwa Kariera Wedding Plannera” 

 

 

Ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez firmę NK Group Karina Ciosk- Komorowska w ramach „ Akademii Pani SPINKI” 

 

I. ORGANIZATOR KURSU 

 

·      Organizatorem szkoleń jest firma NK Group Karina Ciosk-Komorowska z siedzibą w Łączynie 2h, 28-300 Jędrzejów, Regon 260093098, NIP 959-146-47-75, właściciel Akademii Pani SPINKI. Organizator jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach pod numerem ewidencyjnym 2.26/00013/2018. Strona internetowa organizatora www.akademiapanispinki.pl

II. UCZESTNIK SZKOLENIA 

 

Uczestnikiem szkolenia z organizowanego przez Organizatora, jest każda osoba, której udział w szkoleniu został zgłoszony na formularzu zgłoszeniowym na stronie Organizatora www.akademiapanispinki.pl/zapisz-się/ Organizatora lub jej udział został potwierdzony w inny sposób przewidziany przez zapisy niniejszego Regulaminu (np. odrębną umową). Osoba lub osoby zgłaszające udział w szkoleniu, niezależnie od formy, przekazując Organizatorowi formularz zgłoszeniowy potwierdzają, że są w pełni upoważnione do reprezentacji kontrahenta w zakresie nabycia szkolenia u Organizatora. Uczestnikiem szkolenia jest osoba, która dodkonała zgłoszenia potwierdzonego wpłaceniem zaliczki lub pełnej kwoty za kurs określonych w pkt. V niniejszego Regulaminu.

 

III. OFERTA i PROGRAM SZKOLENIA 

 

Zakres i program szkolenia, miejscowość, w której szkolenie jest organizowane, jego termin oraz cena określone są w aktualnej ofercie szkoleń, zamieszczonej na stronie www.akademiapanispinki.pl. Dokładny adres miejsca szkolenia podany zostanie uczestnikom najpóźniej na 3 dni robocze przed rozpoczęciem szkolenia. 

Organizator zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu bądź odwołania szkolenia z przyczyn od niego niezależnych lub w przypadku zbyt małej liczby zgłoszonych Uczestników min 5 osób. Maksymalna ilość osób, które mogą wziąć w szkoleniu wynosi 20 osób. 

Program szkolenia jest zgodny z Krajowym standardem Kompetencji Zawodowych dostępnym na stronie: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl/standardy%20kompetencji%20zawodowych/105_333202_organizator_imprez_slubnych.pdf

 

IV. ZGŁOSZENIE UDZIAŁU – UMOWA 

 

Zgłoszenia udziału w szkoleniu może dokonać każda zainteresowana osoba bez wymagań wstępnych przez Organizatora wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej organizatora www.akademiapanispinki.pl/zapisz-się/ lub w przypadku osób korzystających z dofinansowań z Urzędów lub Unii Europejskiej w formie elektronicznej, e- mailem na adres biuro@akademiapanispinki.pl wysyłając informację o chęci wzięcia udziału w kursie z dofinansowaniem. Zgłoszenia przyjmowane są najpóźniej do 2 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia; liczy się data wpływu formularza zgłoszeniowego do Organizatora. Zgłoszenie udziału w szkoleniu w sposób przewidziany niniejszym Regulaminem nie stanowi zawarcia umowy z Organizatorem i nie jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie z zastrzeżeniem warunków przewidzianych w pkt V i VI Regulaminu. 

Uczestnik może zgłosić na kurs jedną lub więcej osób wpisując w formularzu zgłoszeniowym w treści wiadomości informacje o fakcie zgłoszenia dwóch osób jednocześnie.
Druga zgłaszana osoba również ma obowiązek wykonać tą samą czynność wypełniając formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.akademiapanispinki.pl/zapisz-się

Zgłaszająca się osoba nie musi posiadać doświadczenia z branży ślubnej i żadnych specjalnych kwalifikacji związanych z organizowaniem ślubów. Kurs jest dla osób bez doświadczenia z branżą ślubna i zawodem organizatora wesel lub średniozaawansowanych. 

Potwierdzeniem zgłoszenia i zapewnieniem sobie miejsca na kursie będzie dokonanie opłaty zgodnie z pkt. V nieniejszego regulaminu. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest obligujące do wniesienia opłaty za kurs. Przesłanie formaularza zgłoszeniowego lub zgłoszenie udziału w formie mailowej, ale nie potwierdzone opłatą kursu nie jest jednoznaczne z wpisaniem osoby zgłaszającej na kurs.

 

V. RABATY 

 

20% – Jeżeli zgłoszenie i pełna opłata za kurs na kurs odbędzie się na min. i powyżej 60 dni kalendarzowych przed planowaną datą kursu Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 20% od ceny regularnej kursu podanej w ofercie na stronie internetowej. Data pełnej opłaty rozumiana jako data wpływu przelewu na konto organizatora.

Jeżeli zgłoszenie się na kurs będzie na min. lub powyżej 60 dni kalendarzowych, a data wpływu opłaty za kurs na konto organizatora będzie poniżej 60 dni, obowiązywać będzie rabat 10% i uczestnik będzie zobowiązany do dopłacenia na konto organizatora pozostałej kwoty na min. 14 dni kalendarzowych przed terminem kursu. 

 

10% – Jeżeli zgłoszenie i pełna opłata za kurs odbędzie się powyżej na min. 30 do 59 dni kalendarzowych przed planowaną datą kursu Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 10% od ceny regularnej kursu podanej w ofercie na stronie internetowej. Data pełnej opłaty rozumiana jako data wpływu przelewu na konto organizatora. 

Jeżeli zgłoszenie się na kurs będzie od 30 do 59 dni kalendarzowych przed kursem, a data wpływu opłaty za kurs na konto organizatora będzie poniżej 30 dni kalendarzowychobowiązywać będzie rabat 5% i uczestnik będzie zobowiązany do dopłacenia na konto organizatora pozostałej kwoty na min. 14 dni kalendarzowych przed terminem kursu. 

5% – Jeżeli zgłoszenie i pełna opłata za kurs odbędzie się na min. 14 do 29 dni kalendarzowych przed planowaną datą kursu Uczestnik otrzyma rabat w wysokości 5% od ceny regularnej kursu podanej w ofercie na stronie internetowej. Data pełnej opłaty rozumiana jako data wpływu przelewu na konto organizatora. 

Jeżeli zgłoszenie się na kurs będzie na min. 14 do 29 dni kalendarzowych przed kursem, a data wpływu opłaty za kurs na konto organizatora będzie poniżej 14 dnikalendarzowych, obowiązywać będzie rabat 0% i uczestnik będzie zobowiązany do dopłacenia na konto organizatora pozostałej kwoty na min. 10 dni przed terminem kursu. 

Na zgłoszenie się na kurs do max. 13 dni kalendarzowych przed jego terminem nie będzie udzielany rabat. w takich przypadkach obowiązuje cena regularna za kurs, podana na stronie internetowej organizatora. 

Grupowe – Jeżeli zgłoszenie i pełna opłata będzie dotyczyła dwóch i więcej osób do 59 dni kalendarzowych przed terminem kursu, Uczestnicy otrzymają po 15% rabatu na każdą zgłoszoną osobę od ceny regularnej kursu podanej w ofercie na stronie internetowej organizatora. Jeżeli na min. 60 i więcej dni kalendarzowych przed terminem kursu zgłoszeni dwaj i więcej uczestnicy otrzymaja rabat w wysokości 20% każdy.

Powyższe rabaty obowiązuję jedynie w przypadku jednorazowej opłaty.

Jeżeli zgłoszony uczestnik lub uczestnicy nie będą chciali skorzystać z jednorazowych opłat nie będa mogli skorzystać z rabatów powyższych rabatów, chyba że organizator wyrazi na to pisemną zgodę. Może ona być wyrażona drogą mailową.

Organizator może stosować dodatkowe indywidualne rabaty dla poszczególnych uczestników, o których będzie ich informował uczestnika drogą mailową.

Ze względów obsługi proceduralnej z rabatów nie mogą skorzystać uczestnicy, którzy korzystający z dofinansowań.

 

VI. REZYGNACJA Z UDZIAŁU – ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZMIANA TERMINU KURSU.

 

Uczestnik, który zawarł umowę o szkolenie może od niej odstąpić bez podania przyczyn przesyłając maila o rezygnacji na adres biuro@akademiapanispinki.pl . Uczestnik jest zwolniony z obowiązku zapłaty za szkolenie jeżeli nastąpi to na 14 i więcej dni kalendarzowych przed terminem szkolenia.

W tym przypadku Uczestnik w ciągu 30 dni roboczych od rezygnacji otrzyma zwrot 100% wpłaconej kwoty za szkolenie na konto, z którego została wpłacona.

Jeżeli Uczestnik zrezygnuje ze szkolenia na mniej niż 14 dni kalendarzowych przed terminem szkolenia może zostać obciążony kwotą wpłaconej zaliczki 450zł. Decyzję o tym Uczestnik otrzyma na maila w ciągu 7 dni od rezygnacji ze szkolenia. Wpłacona nadwyżka ponad tą kwotę zostanie zwrócona Uczestnikowi w 100% na konto, z którego została wpłacona w ciągu 30 dni roboczych od daty rezygnacji ze szkolenia.

Jeżeli Uczestnik będzie chciał zrezygnować z udziału w kursie od 7 do 14 dni kalendarzowych przed jego terminem, może zostać obciążony opłatą w wysokości 450zł. Jeżeli uczestnik będzie zmuszony zrezygnować z udziału w kursie na mniej niż 7 dni kalendarzowych przed jego rozpoczęciem z przyczyn losowych i przedstawi w związku z tym stosowne zaświadczenie, będzie mógł starać się o zwrot do 80% wpłaty. Za zaświadczenie o sile wyższej uznaje się zaświadczenie dokumentujące zaistniałą sytuację od lekarza, z policji, księdza etc. Rozpatrzenie wniosku nastąpi do 10 dni roboczych od otrzymania zaświadczenia, a określenie kwoty oraz zwrot wpłaty nastąpi do 30 dni roboczych od daty rozpatrzenia zaświadczenia. O decyzjach Organizatora, Uczestnik zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany w zgłoszeniu adres.

Jeżeli Uczestnik nie wpłaci na konto Organizatora pełnej kwoty na szkolenie na 10 dni kalendarzowych może zostać skreślony z listy Uczestników, a wpłacona zaliczka nie zostanie mu zwrócona. Ponowne zapisanie na listę Uczestników może zostać obciążone kwotą 450zł. 

W przypadku, gdy szkolenie nie może się odbyć w zaplanowanym terminie, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić uczestników szkolenia o tym fakcie e-mailem lub telefonicznie oraz zaproponować – do wyboru – nowy termin szkolenia lub zwrot 100% opłaty za szkolenie.
W żadnym przypadku Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Uczestnika, w tym kosztów dojazdu, pobytu, zakwaterowania oraz innych.

Uczestnik ma prawo do dwukrotnej i bezkosztowej zmiany terminu kursu, w którym chce wziąć udział pod warunkiem informacji o tej deczji na min. 7 dni kalendarzowych od daty kursu z którego chce się przenieść na inny termin. Przy trzeciej i kolejnej zmianie daty kursu Organizator może naliczyć opłatę w wysokości 450 zł. Jeżeli uczestnik będzie chiał zmienic datę kursu na inną poniżej 7 dni kalendarzowych od daty kutrsu może zostać obciążony kwotą 450 zł.

VII. ZMIANA WYKŁADOWCY 

Organizator ma prawo zmienić wykładowcę na danym szkoleniu z ważnej przyczyny bez uprzedniego poinformowania uczestników. Organizator gwarantuje, że nowy wykładowca ma odpowiednie kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne do prowadzenia szkolenia. Zmiana wykładowcy nie może być podstawą żądania zwrotu opłaty za kurs przez uczestnika. 

 

VIII. CENA SZKOLENIA I WARUNKI PŁATNOŚCI 

 

Cena regularna kursu znajduje się na stronie internetowej Organizatora i obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, lunche oraz serwis kawowy.

Wysokość rabatów dostępna jest na stonie organizatora oraz pkt. V niniejszego regulaminu.

Uczestnik po przesłaniu zgłoszenia nie ma obowiązku oplacania kursu. Płatności dokonuje w dogodnej dla siebie chwili, biorąc pod uwagę ststem rabatowy.

Wysokośc rabatu oraz ceny, która obowiązuje jest zależna od daty wpłynięcia przelewu na konto organizatora oraz od wybranej formy opłaty. Wszystkie te warunki opisane sa w pkt. V niniejszego regulaminu. Numer rachunku do wpłaty zostanie przesłany do zgłaszającego po przesłaniu zgłoszenia.

 

IX. REKLAMACJE 

 

Zamawiający może złożyć reklamację dotyczącą szkolenia w terminie nie przekraczającym 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Reklamacja musi być złożona na piśmie. Organizator odpowiada pisemnie na złożoną reklamację w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania. 

 

X. KONTAKT Z DYREKCJĄ ORGANIZATORA 

 

Każdy Uczestnik ma prawo do bezpośredniego kontaktu z właścicielem firmy pod adresem karina@agencjaspinki.pl lub osobiście w siedzibie organizatora. 

 

XI. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Uczestnik akceptując warunki Regulaminu jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie przez NK Group Karina Ciosk-Komorowska z siedzibą w Łączynie 2H, 28-300 Jędrzejów swoich danych osobowych w celu organizacji i przeprowadzenia szkoleń zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U.97 nr 133 poz. 883). Nadzór prowadzi Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe przechowywane są w zabezpieczonych plikach na platformach internetowych służących do przechowywania i zarządzania danymi osobowymi. Nie ma do nich dostępu nikt poza ścisłym kierownictwem organizatora.

 

XII. EGZAMIN 

 

Po zakończeniu szkolenia dla osób zainteresowanych lub zobowiązanych, odbędzie się egzamin w formie testu. Jeżeli Uczestnik nie zaliczy testu pozytywnie może powtórnie do niego przystąpić zaraz po jego zakończeniu. Przystąpienie do egzaminu jest możliwe po uczestnictwie w 80% zajęć na szkoleniu. W szczególnych przypadkach Organizator może odstąpić od tego warunku. 

Warunkiem zdania egzaminu i otrzymania certyfikatu ukończenia kursu jest poprawna odpowiedź na min. 60% pytań. Z egzaminu stworzony będzie protokół przeprowadzenia egzaminu.

 

XIII. KRYTERIA OTRZYMANIA CERTYFIKATU UKOŃCZENIA SZKOLENIA 

 

Do otrzymania przez Uczestnika certyfikatu ukończenia szkolenia upoważnia uczestnictwo w 80% zajęć oraz zaliczenie testu egzaminacyjnego na koniec szkolenia. Jeżeli Uczestnik nie zaliczy testu pozytywnie nie będzie miał możliwości otrzymania certyfikatu. Jeżeli Uczestnik nie zaliczy testu w dniu zakończenia kursu będzie mógł do niego przystąpić w innym terminie wyznaczonym wspólnie z Organizatorem. 

 

XIV. NIEPRZEWIDZIANE SYTUACJE 

 

Każdy z uczestników będzie informowany przez Organizatora o każdej nieprzewidzianej sytuacji drogą mailową lub telefoniczną z wyłączeniem zastępstwa trenerów na szkoleniu. 

 

XV. ODRABIANIE ZAJĘĆ 

 

Każdy uczestnik może zgłosić do organizatora chęć odbycia poszczególnych zajęć w innym terminie, niż termin kursu na który przesłał zgłoszenie. Informacje taką Organizator musi dostać do 7 dni przed terminem właściwego kursu. Termin odrabiania zajęć będzie ustalany po pozytywnej decyzji Organizatora. 

 

XVI. PRAKTYKI 

 

Każdy Uczestnik może skorzystać z dodatkowej praktyki organizowanej jako usługa dodatkowa poza ofertą szkolenia zapisując się na nią w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia. Liczba miejsc jest ograniczona i o udzuale decyduje kolejność zgłoszeń. Praktyka ta polega na udziale Uczestnika w koordynacji prawdziwego dnia ślubu organizowanego przez Organizatora w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora. Miejsce to może być, ale nie musi być bliskie miejscu zamieszkania Uczestnika. Koszty uczestnictwa w koordynacji leżą po stronie Uczestnika. Udział w koordynacji dnia ślubu jest bezpłatny. O udziale w koordynacji decydować będzie kolejność zgłoszeń z powodu ograniczonej liczby miejsc.
Uczestnik szkolenia może zostać zaproszony przez Organizatora do stażu, który polegać będzie na kompleksowej organizacji przynajmniej jednego a max. trzech wesel pod stałym nadzorem doświadczonego Wedding Plannera wyznaczonego przez organizatora. Szczegółowe warunki uczestnictwa w tej praktyce będą regulowane stosowną umową. 

 

XVII. ZASADY UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH 

 

1. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nagrywania zajęć dydaktycznych za pomocą wszelkich urządzeń audiowizualnych np. dyktafonów, mp3, telefonów, kamer, bez zgody prowadzącego i Organizatora, pod groźbą usunięcia z zajęć. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu zapłaty za szkolenie.
2. Materiały szkoleniowe, które uczestnik otrzymuje podczas szkolenia, wręczane są na potrzeby szkolenia i nie mogą być rozpowszechnianie w innych celach.
3. Uczestnik szkolenia jest zobligowany do przestrzegania zakazu palenia i zakazu uczestnictwa w szkoleniu pod wpływem alkoholu i środków odurzających, a także takich ich spożywania bezpośrednio przed szkoleniem i w trakcie jego trwania, jak również dystrybuowania w/w substancji wśród współuczestników szkolenia. 

4. Podczas zajęć dydaktycznych uprasza się o nieprzeszkadzanie pozostałym uczestnikom szkolenia i prowadzącemu, nie używanie wulgaryzmów i obraźliwych zwrotów.
5. Na terenie Organizatora obowiązuje zakaz wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób.